Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Korespondencije

Korespondencije I je projekat koji tematizuje i kritički preispituje teorijska i filozofska istraživanja prožimanja koncepta muzike i slike.

Polazište su intermedijalni projekti muzičko-vizuelnih dela Ane Mihailović, o kojima će autorka govoriti i prikazati delove iz video radova (Mesijanov Katalog ptica za klavir i Bahove solo svite, izvođenih u okviru koncerata klasične muzike). Tema je proces rada, kao specifičan spoj vizuelne umetnosti (autorkinog slikarstva), muzike i digitalne animacije.

O njihovoj teorijskoj i istorijskoj kontekstualiziciji će govoriti dr.Čedomila Marinković.

Njen kritički prikaz tema homolognih struktura, apstrakcije, linije, arabeske, biće predstavljen iz perspektive prožimanja koncepta muzike i slike.

Projekat Korespondencije otvara šire polje istraživanja višeslojnog izraza u umetnosti.